0001  สถานีตำรวจภูธรบรบือ...ยินดีต้อนรับ 043-771663 , 043-771629

งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

สภ.บรบือได้กำหนดหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อดำเนินงานมวลชน โดยมเป้าหมายดังนี้

1.เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความเข้าใจ แนวคิด หลักการ และวิธีการดำเนินการของงานตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

2.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชน

3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการของตำรวจและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม ยาเสพติดในพื้นที่

4.สนับสนุนองค์กรประชาชนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถยิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด อุบัติภัยต่างๆในพื้นที่