0001  สถานีตำรวจภูธรบรบือ...ยินดีต้อนรับ 043-771663 , 043-771629

กต.ตร.ประจำสถานีตำรวจ

 1. นายวิสูตร จงชูวนิชย์ ประธานกรรมการ
 2. นายประเทือง เสนามาตย์ กรรมการ
 3. นายกิตติชัน พิมพ์จ่อง กรรมการ
 4. นายนิพนธ์ มะราชสี กรรมการ
 5. นายธนสิน จันทร์แก้ว กรรมการ
 6. นายบุญเลิศ ธนาเดชาวัฒนกุล กรรมการ
 7. นายชัยชะนะ ฉายรื่น กรรมการ
 8. นายสันติ ด่านศักดิ์ชัย กรรมการ
 9. ดร.ธนิต เหงี่ยมสมบัติ กรรมการ
 10. นายปกรณ์ ชินเนหันหา กรรมการ
 11. นายสุชาติ ศิริไมตรีตระกูล กรรมการ
 12. นายผดุงศักดิ์ เหล่าสกุลไทย กรรมการ
 13. นายประจวบ ถิรทินรัตน์ กรรมการ
 14. ร้อยตำรวจตรีน้อย จำนงศรี กรรมการ
 15. นายอัษฎา วนาทรัพย์ดำรง กรรมการ
 16. ด.ต.สุตตา มูลสมบัติ กรรมการ/ผช.เลขาฯ

คณะกรรมการ กต.ตร.โดยตำแหน่ง

1.พ.ต.อ.อนาวิล ภู่เงิน ผกก.สภ.บรบือ
2.พ.ต.ท.วินัยมั่งคง รองผกก.ป.ฯ
3.พ.ต.ท.กฤศภณ ไชยรส รอง ผกก.(สองสวน)ฯ
4.พ.ต.ท. ธนพล ทาทอง รอง ผกก.สส.ฯ
5.พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เขียวกลม สว.อก.ฯ/เลขานุการ